Ingen har kunnat undgå att notera de stora avgiftsförändringar för Stockholms ideella båtklubbar (91 st) som aviserats fr.o.m. 2018.

Idrottsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till ”budget i balans” som det numera så ofta heter, innebärande att båtsporten, som beslutats 2015, skall stå för sina egna kostnader. Efter framlagt förslag röstade den röd-gröna majoriteten i Stadshuset igenom förslaget och nu står vi där med detta fatala beslut.

Christian Falk och undertecknad bevistade detta möte som kokade av protester från de fler än hundra deltagarna. Man krävde upprivning av beslutet och återremittering till förvaltningen.

Riktigt allvarlig kritik riktades mot förslaget från flera håll genom att påpeka hur förvaltningen tydligt blandat ihop direkta kostnader och avskrivningar. Man har vidare upprättat en helt ny debiteringsmall med många nya variabler varför ett nytt avtal för VSS kommer att föregås av detaljerad genomgång och förhandling vad gäller markytor, kajlängder och bryggmeter. Detta kommer sannolikt att ske efter halvårsskiftet, men alla förändringar gäller från jan i år.

Jag har svårt att tro att alla kraftfull protester från klubbarna skulle resultera i upprivning av beslutet då våra politiker inte vet något och inte bryr sig om båtsport, ideellt arbete eller gamla båttraditioner. Dessvärre gäller detta också de handläggande tjänstemännen vars förslag vi nu utsätts för.

Vid en första dissekering av förslaget applicerat på vår verksamhet innebär det en kostnadshöjning med ca 350.000 kr på årsbasis. Vi skall nu vid ett budgetmöte upprätta ett förslag till årsmötet att diskutera och besluta om. Titta nu på bilderna och försök förstå hur politikerna resonerar, så får vi fundera vidare på hur vi skall lösa detta.

Bengt Janson
VSS ordförande