Avgifter i Vikingarnas Segel Sällskap 2019

Engångsavgifter

Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år)*600:-
Investeringsavgift (ny medlem med båtplats)**2.000:-
Medlemsnyckel100:-

* Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 20 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift.

** Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån / investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften.

Årsavgifter

Senior, (över 20 år), inkl familj*450:-
Båtavgift450:-
Junior, (ej familjemedlem)150:-

* Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 20 år. Övriga medlemmar är antingen Seniorer (över 20 år), eller Juniorer. Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter, men betalar båtavgift.

Hamn- & Varvsavgifter

Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Sällskapets medgivande, är inte tillåtet.

Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt.

Regler för sommar- och vinterplatser finns i VSS Reglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall.
Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri.

Kölbåtar / Varvsavgifter

Vinterhyra, fast del250:-
Fast del per båt*
Rörlig del per kvm (längd x bredd)
160:-
Sommarplats för kölbåt på land, (per bredd-dm)150:-
El. Hamn under vinter; Förbrukningen uträknas efter märkeffekten på förbrukningskällan. Kontrollavgift (elförbrukning)**500:-

* Möjlighet att köpa extra bredd 2 dm (1+1 dm) debiteras med samma kvm-pris som vinterhyra.

** Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse.

Kölbåtar / Hamnavgifter

Båt i hamn (per påbörjad bredd-dm)150:-
Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift 1000:-
Medlem utan hamnplats (per dygn, OBS frivecka*) 40:-
Vinterplats i hamn exkl el2.000:-

* Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning.

Segeljollar/flerskrovsbåtar*

Segeljollar sommartid på hamnplan300:-
Segeljollar vintertid på piren300:-
Flerskrovsbåtar, sommartid på hamnplan1.000:-
Flerskrovsbåtar, vintertid på piren1.000:-
Trailerbåtar sommarplats på hamnplan1.000:-
Trailerbåtar vinterplats på piren 1.500:-

Segeljollar, flerskrovsbåtar ska flyttas till hamnplan senast efter sista sjösättningsdag.

* Gäller ej juniorer.

Jolle på trailer*

Sommarplats på hamnplan1.000:-
Vinterplats Starbåt på piren1.500:-

* Starbåts- och Finnjolleägare betalar ordinarie medlems- och registreringsavgift, samt har ordinarie nattvakts- och arbetsplikt, ingen investeringsavgift (gäller ej juniorer).

Besökare / hamnen

Sjösättning och upptagning med trailer på ramp500:-
Sjösättning och upptagning med slipvagn inkl. högtryckstvätt1.500:-
Högtryckstvätt av båt med trailer på spolplatta500:-
Sjösättning eller upptagning med pelarkran*500:-

* Gäller ej deltagare i av VSS arrangerad kappsegling.

Övriga avgifter

Påminnelseavgift (efter 1 påminnelse går ärendet till inkasso)50:-
Dröjsmålsränta, referensränta+ 8%
Utebliven nattvaktstjänst (2 personer)*3.500:-
Utebliven nattvaktstjänst (1 person)*1.500:-
Friköp från nattvaktstjänst3.000:-
Återbud till nattvaktstjänst
– senare än 1 vecka innan vakt1.000:-
– tidigare än 1 vecka innan vakt 500:-
Ej överenkommelse om ny nattvakt efter återbud3.500:-
Ej fullgjord arbetsplikt (per timme)**150:-
Båt måste flyttas pga hinder vid sjösättning eller kvarliggning
– båtägare närvarande500:-
– båtägare ej närvarande1.000:-
– rivning/flyttning av täckställning 1.000:-
Plats i förrådshus1.500:-
Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen1.000:-
Förvaringsskåp 110:-

* Nattvaktsplikt har varje båtägare med köl- eller flerskrovsbåt med sommarplats, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet.

** Arbetsplikt tillkommer medlem med registrerad båt med 2 timmar, båt i hamn med 4 timmar och med båt på varv 4 timmar. Totalt 10 timmar. Har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av dem.

Ekholmen

Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten skall ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt nedan.

Hamnavgifter

(gäller ej medlem med registrerad båt)

Båt bredare än 3 mÖvriga
Dygnsavgift, (mer än 6 timmar) 200:-150:-
Dagavgift, (0-6 timmar)150:-100:-
Elavgift (per dygn) Ej medlem (Medlem gratis)50:-50:-

Bastuavgift

Bastuavgift erläggs till Förvaltaren eller dennes ombud på ön. Varje bastubadare skall tillse att städning genomförs efter bad samt att ved finns tillgänglig för nästa badare. Medlem, inklusive gäster, badar fritt.

Ickemedlemmar, (per sällskap)200:-

Logi

Logi i klubbhus eller Lillstuga kan erhållas i mån av tillgång. Egna sängkläder måste medtagas.

Medlem (kojplats)30:-
Gäst till medlem (kojplats) 50:-
Lillstugan (enbart medlemmar)100:-