Ansvars- och funktionärsbeskrivning
för funktionärer och kommittéer

Antagna den 22 maj 2008.

Inledning

Nedanstående text beskriver vad man som medlem åtar sig vad gäller ansvar och uppdrag som funktionär i VSS. Varje funktionär förväntas att arbeta på ett förtjänstfullt sätt för Sällskapet och visa respekt och ansvar för sin uppgift. Varje funktionär arbetar av sin arbetsplikt med 10 timmar i verksamheten. Ej arbetade timmar debiteras funktionären.

§ 1 Styrelse
Styrelsen ansvarar för planering och utförande av verksamheten enligt stadgar och reglemente. Till sin hjälp har styrelsen kommittéer och funktionärer.
Styrelsen beslutar om utdelning av förtjänstplakett. Styrelsen beslutar i samråd med medaljkommittén om utnämning av hedersordförande och hedersmedlem.

Ordföranden leder styrelsens arbete och verkar för att Sällskapets stadgar efterlevs, samt attesterar Sällskapets utgiftsposter, företräder Sällskapet och är ansvarig utgivare
för Sällskapets medlemsblad.

Vice ordföranden åläggs ordförandens ansvar och uppgifter vid dennes frånvaro.

Sekreteraren ansvarar för styrelse- och mötesprotokoll samt dagordningar och verksamhetsberättelser. Sekreteraren skall bistå ordföranden med löpande noteringar om fattade beslut vid styrelse- och medlemsmöten samt deras genomförande.

Kassören ansvarar för Sällskapets ekonomi vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Kassören håller styrelsen regelbundet informerad om Sällskapets ekonomi.
Kassören ansvarar för Sällskapets långsiktiga ekonomiska planering.

Intendenten ansvarar för underhåll av fastigheter och anläggningar på VSS varv och hamn. Detta inkluderar mastkran, slip samt vatten och el i hamnen – dock ej pontoner och pir som tillhör och underhålles av Stockholms stad. Intendenten organiserar
och leder Sällskapets allmänna städdagar samt kan besluta om övriga arbeten inom ansvarsområdet, arbeten som medlemmarna sedan genomför som arbetsplikt.
Intendenten är sammankallande i Tekniska Kommittén.

Klubbmästaren ansvarar för att på styrelsens uppdrag, leda och organisera klubbens festligheter. Klubbmästaren ansvarar för arrangemang och förplägnad vid klubbens medlemsmöten. Klubbmästaren är sammankallande i Klubbkommittén.

Hamnkaptenen ansvarar för planering och genomförande av upptagning, sjösättning samt placering av båtar i hamnen och på hamnplanen. Hamnkaptenen ansvarar också för fördelning av sommar- och vinterplatser. Hamnkaptenen biträdes av vice
hamnkapten, 2:e vice hamnkapten samt hamnförmän. Hamnkapten är sammankallande i Båtbesiktningskommittén.

Förvaltaren för Ekholmen ansvarar för skötsel, drift och underhåll av Ekholmen med dess anläggningar samt planering av städdagar och övriga medlemsinsatser. Förvaltaren ansvarar även för långsiktig underhållsplan för anläggningarna och är Sällskapets
kontakt med värd/värdparet på Ekholmen. Förvaltaren för Ekholmen biträds av en vice förvaltare. Förvaltaren redovisar arbetsplikt som utförs på Ekholmen.

Ledamot har inget specifikt ansvarsområde, utan är styrelsen behjälplig i olika uppgifter.

§ 2 Kommittéer
Varje kommitté är organiserad med en sammankallande.
Denne åläggs ansvar att leda och fördela arbetet i kommittén samt att hålla kontakt med styrelsen. Sammankallande åläggs också ansvar för rapportering av årets verksamhet till styrelsen samt att alla funktionärer i kommittén arbetar av sin arbetsplikt. Sammankallande ansvarar för kommitténs långsiktiga planering.

Kappseglingskommittén arrangerar Sällskapets kappseglingar i enlighet med gällande bestämmelser. Kommittén föreslår kappseglingsdagar, upprättar program och arrangerar seglingarna.

Jolle- och juniorkommittén ansvarar för kurs-, lägerverksamhet och kappsegling för Sällskapets juniorer. Kommittén skall också verka för ett aktivt intresse och förståelse för sjön och sjösporten. Kommittén ansvarar för skötsel och underhåll av Sällskapets jollar.

Tekniska kommittén ansvarar för planering, tillsyn och underhåll av Sällskapets materiel, byggnader och anläggningar. Intendenten är sammankallande.

Klubbkommittén ansvarar för Sällskapets medlemsmöten, träffar för nya medlemmar och funktionärsträffar vad gäller förtäring och trevnad. Kommittén skall vara representerad vid klubbens större festligheter såsom midsommar, kräftskiva etc.

Stadgekommittén fungerar som rådgivande till styrelsen vad gäller stadgefrågor och reglemente.

Medaljkommittén beslutar om utdelning av förtjänstmedalj efter behandling av inkomna förslag från medlemmar. Styrelsen konsulterar medaljkommittén vid utnämnandet av hedersmedlem och hedersordförande. Kommitténs sammanträden protokollförs ej.

Båtbesiktningskommittén skall vid registrering av båt, på uppdrag av styrelsen, yttra sig om båtens sjövärdighet. Kommittén skall även i övrigt övervaka registrerade båtars sjövärdighet och avge rapport till styrelsen med förslag om åtgärder. Vid
renoveringsprojekt skall kommittén på uppdrag av styrelsen göra en rimlighetsbedömning av projektets tidplan.

Breddseglingskommittén. Breddseglingsledaren planerar, informerar och lämnar förslag till familjeseglingar, eskaderseglingar och andra aktiviteter som kan öka intresset för sjösporten.

Redaktionskommittén sammanställer material och manus, ansvarar för grafisk utformning och layout, samt planerar utgivningen av Sällskapets medlemstidning i samråd med styrelsen. En person är sammankallande.

§ 3 Övriga funktionärer
Funktionärer som arbetar utanför kommittéerna åläggs också ansvar för rapportering av årets verksamhet till styrelsen. Samma regler gäller för arbetsplikten som för Sällskapets övriga funktionärer.

Vice hamnkapten biträder hamnkaptenen och träder vid förfall för hamnkaptenen in i dennes ställe.

Vice förvaltare för Ekholmen biträder förvaltaren och träder vid förfall in i dennes ställe.

Hamnförman biträder hamnkapten och vice hamnkapten vid sjösättning och upptagning. Hamnförmännen har befogenheter att tillse att regler och anvisningar efterföljs vid dessa tillfällen.

Bojansvarig ansvarar för dokumentation, kontroll och underhåll av bojar, kätting/rep och bojstenar samt utmärkning av bojar och motsvarande hamnplatser.

Mätningsman utför på medlems uppdrag mot ersättning (ej som arbetsplikt), mätning av segel och segelbåtar.

Arkivarie ansvarar för Sällskapets arkiv och handhar Sällskapets bibliotek.

Webbmaster ansvarar för utformning och layout av Sällskapets hemsida samt att hemsidan hålls uppdaterad.

Klubbhusvärden ansvarar för ordningen i Klubbhuset och att, i samråd med styrelsen, regler och föreskrifter upprättas. Värden upprättar förslag till underhåll och nyanskaffningar till Klubbhuset.

Ansvarig klubbåtar ansvarar för skötsel och löpande underhåll av klubbens funktionärsbåtar samt för långsiktig planering och nyanskaffning av Sällskapets funktionärsbåtar och övrigt båtmaterial.

Fadderansvarig ansvarar för att det utses en fadder till varje ny medlem, så att medlemmen får en enkel och snabb introduktion i Sällskapet.

Nattvaktsansvarig ansvarar för planering och uppföljning av medlemmarnas nattvaktsgång på Hundudden. Nattvaktsansvarig ansvarar för att nattvaktslistor sätts upp. Nattvaktsreglerna upprättas av styrelsen.

Valberedningen skall förbereda de val som skall förekomma på årsmötet och motta förslag till kandidater från medlemmarna. Valberedningen skall senast 21 dagar före årsmötet presentera valförslag för styrelsen att ta ställning till. Kandidater till valberedningen kan endast föreslås på årsmötet.

Revisorer skall utföra revision och verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamheten i Sällskapet enligt god redovisningssed.

Revisorssuppleanter skall ersätta ordinarie revisorer vid deras frånvaro.

Kontaktman Svenska Sjö ansvarar för att hålla medlemmarna informerade om försäkringen.