Stadgar för Vikingarnas Segel Sällskap

Antagna den 22 maj 2008, reviderade 2014 och 2024.

Inledning

VSS stadgar är utarbetade av VSS styrelse, reviderade och framlagda vid VSS årsmöte 2008 och VSS Vårmöte samma år.
Stadgarnas § 2. Medlemskap / Uteslutning och § 3. Medlems rättigheter och skyldigheter reviderades på VSS årsmöte och vårmöte 2014. Ändringarna är markerade med fet och kursiv stil.

Stadgarnas § 7 och § 18 reviderades på VSS höstmöte 2023 och VSS Årsmöte 2024. Ändringarna är markerade med fet och kursiv stil.

VSS stadgar är den formella grunden för den långsiktiga verksamheten. Stadgarna kompletteras av Sällskapets reglemente. Medlem är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande stadgar.

§ 1. Sällskapets uppgift
Sällskapets uppgift är att väcka, höja och vidmakthålla intresset för sjön och segelsporten samt att utveckla kunskap i att bygga och manövrera fritidsbåtar.

§ 2. Medlemskap
Inträde. Medlem är varje fysisk person som av styrelsen beviljats medlemskap. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen. Inträdessökande skall ges tillfälle att ta del av stadgarna innan ansökan inlämnas till styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Junior. Medlem är junior t.o.m. det kalenderår han/hon fyller 19 år.

Hedersordförande utses av styrelsen.

Hedersmedlem. Hedersmedlem utses av styrelsen och kan vara en medlem som i en följd av år i hög grad främjat Sällskapets intressen. Medlem kan till styrelsen ge förslag om hedersmedlemskap. Hedersmedlem är ständig medlem i Sällskapet.

Uteslutning. Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet, motarbetat Sällskapets verksamhet eller ändamål, eller skadat Sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutande skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan kan Sällskapet inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 3. Medlems rättigheter och skyldigheter
Rättigheter. Medlem äger rätt

• att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• att erhålla fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter,
• att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom segelsporten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar,
• att i Sällskapet registrera sjövärdig båt som han äger eller varaktigt disponerar,
• att i mån av tillgång få företräde till sommar- och/eller vinterplats vid Sällskapets anläggningar,
• att utnyttja Sällskapets anläggningar enligt stadgar, reglementen och gällande föreskrifter,
• att föra VSS standert på i Sällskapet registrerad båt.

Skyldigheter. Medlem är skyldig
• att ställa sig Sällskapets stadgar, reglementen och beslut till efterrättelse,
• att erlägga av årsmötet beslutade avgifter i den ordning styrelsen påfordrar,
• att hålla i Sällskapet registrerad båt, som han äger eller varaktigt disponerar, fullständigt försäkrad med båtansvar och i sjövärdigt skick,
• att på båt registrerad i Sällskapet föra Vikingarnas Segel Sällskaps skrovmärke
• att till kansliet anmäla adressförändringar,
• att anmäla överlåtelse av i Sällskapet registrerad båt till kansliet, som han ägt eller varaktigt disponerat.

Endast en person får vara angiven som ägare (motsv.) till i Sällskapet registrerad båt. Ägs i Sällskapet registrerad båt av flera personer skall samtliga vara medlemmar i Sällskapet, varvid endast en av delägarna skall registreras som ansvarig för båten. I Sällskapet registrerad båt får inte användas i yrkesmässig verksamhet. Registrering av motorbåt sker undantagsvis efter särskild prövning.
Högst 10% av i Sällskapet registrerade båtar får vara motorbåtar.

§ 4. Sällskapets organisation
Vikingarnas Segel Sällskap består av dess medlemmar. Medlemmarna församlade till i vederbörlig ordning utlyst möte är Sällskapets beslutande organ. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse. Inom Sällskapet skall finnas kappseglingskommitté, jolle- och juniorkommitté, båtbesiktningskommitté, klubbkommitté samt teknisk kommitté.
Härutöver kan efter mötes beslut ytterligare kommittéer och arbetsgrupper tillsättas för olika uppdrag. Kommittéerna skall arbeta efter fastställd ansvars och funktionärsbeskrivning.

§ 5. Styrelsens sammansättning
Sällskapets styrelse består av 9 ledamöter. På årsmötet väljs ledamöter till styrelsen alternerande för en tid av 2 år: ojämna år väljs ordförande, sekreterare, intendent och en ledamot. Jämna år väljs vice ordförande, kassör, hamnkapten, klubbmästare och en ledamot, tillika förvaltare för Ekholmen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, skall ersättare utses vid närmast följande ordinarie möte. Ersättaren väljs för tiden intill nästa årsmöte. Fyllnadsvalet skall anges i kallelsen till mötet. Styrelsen kvarstår till årsmötets slut.

§ 6. Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder en gång i månaden, förutom sommarmånaderna. Styrelsen sammanträder dessutom när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre av dess ledamöter gjort framställning härom.
Beslut. Beslut fattas genom enkel majoritet. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som till riktigheten styrks av ordförande och ytterligare en ledamot. Protokoll skall på lämpligt sätt hållas tillgängligt i Sällskapets klubblokal senast 30 dagar efter sammanträde.
Styrelsen äger besluta att protokoll över frågor av förtrolig art hålls tillgängligt på särskilt sätt.

§ 7. Styrelsens åliggande
Styrelsen skall – inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets och dess stadgar – verka för Sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen
• att sörja för att Sällskapet fyller sin uppgift,
• att förbereda de frågor som skall föreläggas Sällskapets möten,
• att verkställa alla beslut,
• att i föreskriven ordning kalla Sällskapets medlemmar till möten,
• att tillse att arbetet inom kommittéerna fungerar på ett tillfredsställande sätt,
• att tillse att Sällskapets bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt,
• att följa den arbetsordning för styrelsen som årsmötet beslutar om,
att utarbeta och besluta om reglemente,
• att i övrigt sköta Sällskapets angelägenheter.

§ 8. Styrelsens behörighet
Styrelsen företräder Sällskapet utåt.

Firmateckning. Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening, varav en skall vara ordförande, vice ordförande eller kassör.

§ 9. Redovisning
Sällskapets räkenskaper revideras årligen och avslutas per den 31 december varje år. Räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret skall för granskning överlämnas till revisorerna. Överlämningen skall göras i så god tid att revisorerna hinner granska och återlämna handlingarna till styrelsen så att tryckning hinner ske i Seglar-Vikingen eller annat utskick som utkommer innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen med årsredovisningen och revisionsberättelsen skall av styrelsen framläggas på årsmötet.

Redovisning från Ekholmen, kommittéer och utomstående entreprenörer.
Redovisning av verksamheten på Ekholmen skall ske vid utgången av sommarsäsongen och överlämnas till styrelsen senast 1 oktober.
Redovisning från kommittéer skall ske snarast efter aktivt säsongsavslut.
Redovisning från utomstående entreprenörer skall ske senast 31 januari efter resp verksamhetsår.

§ 10. Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper skall utses två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varav väljes en revisor och en revisorssuppleant vid varje årsmöte för en mandatperiod av två år.

§ 11. Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 12. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 13. Deltagare i möte
Deltagare. Samtliga Sällskapets medlemmar jämte revisorer och revisorssuppleanter äger rätt att deltaga i Sällskapets möten. Styrelsen äger medge att även andra personer deltar i Sällskapets möten.

Beslutsmässighet. Möte är beslutsmässigt om minst 25 av Sällskapets röstberättigade medlemmar är närvarande.

§ 14. Kallelse till möte
Kallelse till möte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna till handa senast åtta dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla föredragningslista.

§ 15. Årsmöte
Årsmöte. Hålles senast den 31 mars.

Ärenden. På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Val av ordförande för mötet.
Fastställande av dagordning.
Fråga om mötet behörigen sammankallats.
Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
Fastställande av budget och avgifter för löpande verksamhetsår.
Fastställande av arvoden.
Val av styrelseledamöter.
Val av kommittéer och övriga funktionärer.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av valberedning.
Inkomna motioner.
Övriga ärenden.
Beslut i fråga av betydande ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på kallelsens dagordning.

§ 16. Övriga ordinarie möten
Ordniarie möten. Utöver årsmötet skall minst två möten hållas årligen. På ordinarie möte kan alla frågor tas upp till behandling. Beslut i fråga av betydande ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på kallelsens dagordning.

§ 17. Extra möte
Extra möte hålles när styrelsen finner det erforderligt eller då minst 15 medlemmar skriftligen med angivande av de ärenden de önskar behandla, gör framställning härom.

Ärenden. På extra möte kan endast i dagordningen angivna ärenden behandlas.

§ 18. Rösträtt och omröstning vid möte
Rösträtt. Röstberättigad på Sällskapets möten är varje medlem som fyllt 15 år och erlagt förfallna avgifter. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Undantag för styrelsen. Styrelsens ledamöter äger ej rätt att delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

Omröstning och beslut. I den mån inte annorlunda föreskrives i dessa stadgar gäller beträffande utövande av rösträtt och fattande av beslut på möte:
1. Att varje röstberättigad äger en röst.
2. Att beslut fattas genom öppen omröstning; dock skall vid personval omröstning med slutna sedlar tillämpas om någon så begär. Även i andra frågor kan mötet besluta om sluten omröstning..
3. Att beslut fattas med enkel majoritet.
4. Att, vid lika röstetal, sluten omröstning och val, val avgörs genom lottning, men andra frågor av den mening som biträds av ordförande. Vid sluten omröstning avgörs lika röstetal alltid genom lottning.
Beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund skall dock fattas vid tre på varandra följande årsmöten med minst trefjärdedels (3/4) majoritet vid varje möte.

Beslut om att ta upp lån i annan form än medlemslån, eller att belåna egendom, skall fattas enligt samma ordning som gäller för försäljning av fast egendom eller byggnad på ofri grund. Dock må i oförutsett nödläge annat lån tas upp till värdet av högst fyra basbelopp.

§ 19. Motion till möte
Motion. Rätt att väcka motion tillkommer varje medlem i Sällskapet. Motion skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före möte.

§ 20. Ordförande och protokoll på möte
Mötesordförande. Möte öppnas av Sällskapets ordförande eller den styrelsen därtill utser. Sällskapets ordförande fungerar som mötesordförande såvida inte mötet utser annan ordförande.

Protokoll. Genom styrelsens försorg skall på möte föras protokoll, som till riktigheten styrks av ordförande och två på mötet utsedda justeringsmän.

§ 21. Kappsegling
Sällskapets kappseglingar anordnas i enlighet med Svenska Seglarförbundets reglemente. Vid klubbmästerskap skall rorsman vara medlem av, och båten registrerad i Sällskapet.

§ 22. Flaggor och standertar
Sällskapets standert är vit med gröna kanter och med bokstäverna V S S i svart, uppsatta i triangel på det vita fältet.

Eskaderchefens tecken är en vit flagga med gröna kanter och med bokstäverna V S S i svart, uppsatta i triangel på det vita fältet.
Arkivarien förvarar fastställd modell av standert och eskaderchefens tecken.

§ 23. Märken m.m.
Mössmärken. Sällskapets mössmärke utgörs av en oval kokard av svart kläde, på vilken bokstäverna V S S är uppställda i triangel med V över två S och därunder ett drakskepp i profil. Bokstäver och drakskepp är utförda i guld med undantag för det mellersta av seglets tre våder, vilken är utförd i grönt. Kokarden omges av en svart silkeskordong, för styrelseledamot av en guldkordong.
Ledamot som minst 5 år i följd tillhört styrelsen, äger rätt att efter avgången fortfarande bära sin förutvarande igenkänningsbeteckning.

Medlemsmärket utgörs av Sällskapets standert i miniatyr utförd i emalj.

Sällskapets 25-årsmärke tilldelas medlem efter 25 års oavbrutet medlemskap, och utgörs av ett förminskat medlemsmärke omgivet av en förgylld krans. Vid beräknandet av 25-årsperioden tillgodoräknas inte medlemskap före fyllda 12 år.

§ 24. Återbetalning av och befrielse från avgifter.
Återbetalning. Medlem som utträder eller utesluts ur Sällskapet äger inte rätt att återfå erlagda avgifter.

Befrielse. Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem är befriade från medlemsavgift. Styrelsen äger i undantagsfall medge uppskov med eller befrielse från avgift.

§ 25. Stadgeändring
Stadgarna utarbetas av stadgekommittén och framläggs för beslut vid medlemsmöte. Stadgeändring är beslutad om två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, med trefjärdedels (3/4) majoritet fattar beslut härom.

Ändring av föreskrifter om beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund enligt punkt 18 ovan kan dock endast ske i den ordning som föreskrives för beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund, dvs vid tre på varandra följande årsmöten med minst trefjärdedels (3/4) majoritet vid varje möte.

§ 26. Upplösning av Sällskapet
Förslag om upplösning av Sällskapet kan endast behandlas på möte, till vilket i kallelsen finnes angivet förslag härom. Upplösning av Sällskapet är beslutad om två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, med trefjärdedels (3/4) majoritet fattar beslut härom. Vid upplösning av Sällskapet skall samtliga dess tillgångar överlämnas till någon sammanslutning, som verkar för segelsporten. Sällskapets handlingar skall, i den mån så ej redan skett, överlämnas till Stockholms Stadsarkiv.