VSS Miljöarbete

Återvinn glas, kartong och plast!

Daterad juni 2024
Nu finns det kärl för sortering av kartong, glas (färgat och ofärgat) och plastförpackningar, på Hundudden. De står längs bockgårdens plank i nära anslutning till containern och miljöstationen. Containern för osorterat avfall finns kvar, men var noga med att inte slänga kartong, glas eller platsförpackningar där.
Om ni ser att det blir fullt i kärlen, kontakta gärna Linda Leifsdotter (miljöombud) 0730 24 94 49 eller linda.m.leifsdotter@gmail.com.

Hur lyckas vi med sopsorteringen?

För att vi ska lyckas med att ha återvinning på båtklubben behöver alla hjälpas åt att sortera rätt och hålla ordning. I kärlen för kartong slänger du till exempel tomma pappersförpackningar och wellpapp. Kom ihåg att platta till kartongerna så att de inte tar en massa onödig plats. När det gäller glas går det bra att slänga flaskor och burkar, men kom ihåg att sortera efter färg.
Nattvakten är ett ypperligt tillfälle att titta till hur det ser ut kring kärlen för sortering och vid behov hålla lite ordning och reda där.

Vad kan jag slänga i miljöcontainern?

Som bekant tillhandahåller VSS en miljöstation mellan mastskjulet och bockgården. Där kan du slänga burkar med färgrester och eventuella andra miljöfarliga vätskor, tomma målarburkar, använda penslar och målartråg, spillolja, lösningsmedel ochglykol. Vad som ska slängas var finns tydligt uppmärkt. Utanför miljöcontainern står en blå låda avsedd för uttjänta båtbatterier.

Båtbotten-färgavskrap

Vi har ordnat en box där du ska slänga båtbotten-färgavskrap och smutsiga/kontaminerade presenningar som använts för att fånga upp färgavskrap. Boxen står till höger om miljöcontainern. Vänligen använd denna när du skrapat färg från din båtbotten.

VSS avvecklingsplan

Uppdaterad januari 2020

Den verksamhet som bedrivs inom VSS är av sådan art att den lyder under miljöbalkens regler. I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som skall tillämpas av alla som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet, t.ex. en båtägare som målar sin båtbotten eller konserverar sin motor. Hänsynsreglerna i miljöbalken omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen.

Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövare, exempelvis båtägare eller båtklubb är skyldiga att ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för att skydda bland annat miljön, sig själv och andra människor.
Försiktighetsprincipen innebär det som namnet säger, att verksamhetsutövaren skall förhindra att giftiga ämnen riskerar att läcka ut i miljön vid såväl målning, rengöring och borttagning av båtbottenfärg.
Produktvalsprincipen innebär, som namnet antyder, att man skall välja produkter med omsorg, dvs i vårt fall helst biocidfria båtbottenfärger och miljövänliga produkter i övrigt. VSS och båtägarna är således skyldiga att säkerställa att verksamheten på varvet inte orsakar problem och skada för människors hälsa eller vår miljö. Man kan säkert utgå från att den mark på vilken VSS nu bedriver sin verksamhet, redan är skadad men det får inte hindra Sällskapet och båtägarna, som har sina båtar på varvet, att för framtiden vidtaga alla de åtgärder som är möjliga för att inte göra större skada.

VSS medlemmar och båtägaren skall vara medvetna om VSS Miljöpolicy och dess innebörd. Inför sjösättning år 2021 kommer dessutom de båtägare som nu har otillåten halt av TBT på båtbotten att svara för att båten är sanerad från TBT.

Utfasning av giftiga båtbottenfärger
VSS är ålagt av Stockholms stads miljöförvaltning att ta fram en utfasningsplan avseende otillåtna båtbottenfärger med målsättningen att samtliga båtar målade med TBT-färg skall vara sanerade till år 2021 och samtliga båtar målade med för Östersjön otillåtna biocidfärger, skall vara sanerade till år 2023. Det är enligt miljöförvaltningen således tillåtet att använda för Östersjön tillåtna biocidfärger även efter år 2023. VSS ser dock gärna att alla båtar är helt biocidfria från och med år 2023. Vad angår de båtar som enligt xrf-mätningarna 2019 har TBT på sin båtbotten har dessa båtägare informerats via hemsidan och på så sätt blivit informerade om och påminda om vad som gäller, dvs att båtbottnarna måste vara TBT-sanerade inför sjösättning år 2021.

Vad angår övriga båtar med biocider i båtbottenfärgen så är det enligt miljöförvaltningen tillåtet att använda av Kemikalieinspektionen godkända Östersjöfärger men det får inte därunder finnas någon otillåten biocidfärg, exempelvis västkustfärg. VSS har efterfrågat var gränserna går för gifter såsom koppar och zink men ännu ej erhållit något svar. Förhoppningsvis kommer dylika riktvärden under innevarande år då detta är en uppgift för projektet Skrovmålet – ett antal myndigheter som i samverkan hanterar frågan om åtgärder för en bättre havsmiljö. Viktigt att tänka på är att även om miljöförvaltningen tillåter alla för Östersjön tillåtna biocidfärger så kräver VSS att endast hårda sådana färger används med tanke på avfärgning på Subliftens sling som används vid torr- och sjösättning. Undantag gäller tills vidare för träbåtar, då miljöförvaltningen ännu inte givit några riktlinjer för träbåtar, men påpekar att samma regler gäller för träbåtar som för plastbåtar när det gäller användning av biocidfärger. Skrovmålet arbetar med att ta fram en vägledning för sanering av träbåtar och i avvaktan på detta framställer miljöförvaltningen inget krav på sanering. Vad angår spärrfärger anser miljöförvaltningen att sådan inte bör användas även om ingen myndighet förbjudit användandet av spärrfärg. Enligt SMBF:s miljökommitté är frågan om spärrfärg känslig och båtägare kan behöva styrka att inkapslingen fungerar, och det enda sättet att göra det är via färgfabrikantens försäkran om detta. Då måste båtägaren vara observant på att färgens datablad specificerar inkapsling mot den biocidfärg som skall inkapslas. Vidare måste underlaget vara perfekt och spärrfärgen återkommande målas på.

Myndighets rekommendationer
Transportstyrelsen har i två informativa skrifter satt på pränt vad som gäller i fråga om båtbottnar. Se skrifterna

Det skall i sammanhanget också nämnas att det ovan nämnda Skrovmålet är ett samverkansprojekt mellan tolv myndigheter, däribland Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och Stockholms stads miljöförvaltning som har till uppgift att bland annat samverka i att ta fram riktlinjer/rekommendationer eller föreskrifter om användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar och hur man kommer tillrätta med problemet med miljöfarliga färgrester som finns på båtskrov och båtuppläggningsplatser. Skrovmålet planerar att komma med en rapport under innevarande år.

Båtunderhåll
Samtliga VSS båtägare skall vara väl förberedda inför de krav som ställts på Sällskapet och båtägarna under kommande år. Bottenmålning bör i möjligaste mån undvikas. Om det trots allt görs under något/några år framöver är det endast hårda bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen för användning på ostkusten som får användas. Om en båt har flera förtöjningsplatser får den bara målas med den bottenfärg som är tillåten i det område som har de mest restriktiva reglerna. Information om godkända och icke godkända bottenfärger finns på

Kemikalieinspektionens hemsida https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/batbottenfarger/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

 • Istället för att bottenmåla kan båtbotten tvättas 2-3 gånger per säsong. När väl botten är giftfri kan ett annat effektivt sätt vara att gå in i sötvatten några timmar.
 • För att undvika, eller i vart fall vara medveten om, när havstulpanerna kommer kan man prenumerera på Havstulpanvarning. Skicka sms ”havstulpan start” till nummer 71120
 • Tvättning av båtskrovet bör göras på spolplatta eller i båtbottentvätt där insamling av förorenat tvättvatten görs. Information om båtbottentvätt finns på BoatWashers hemsida https://boatwasher.se. sök station Hundudden. Här finns också upplysningar om andra tvättanläggningar.
 • Det är OK att bottentvätta hos BoatWasher med gammal båtbottenfärg kvar om båten inte bottenmålats innevarande säsong, men inte om det finns risk för TBT-läckage.

Båtbottentvätt
Ingen högtryckstvätt får äga rum på VSS hamnplan. All båtbottentvätt skall ske på spolplattan. Tvätt får ske med hink och svamp samt eventuellt skrapning med fönsterskarpa eller dylik om det behövs. Skrapet måste då samlas upp och slängas i miljöstationens fat för farligt avfall.

Borttagning av båtbottenfärg
Borttagning av båtbottenfärg kan göras på tre sätt

 • Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa
 • Slipning med en slipapparat som är ansluten till dammsugare avsedd för ändamålet· Blästring får endast ske yrkesmässigt. VSS tillåter för närvarande inte att blästring äger rum på varvsområdet.
  Vid all borttagning av färg gäller att åtgärder skall vidtagas för att undvika spridning av gifter. Marken under båten skall täckas med presenning (skall helst läggas dit i samband med upptagning) och vid utförandet av arbetet skall båtens sidor täckas för att undvika spill och läckage. Det kan också finnas behov av att göra ett tak ovanför båten.

Vid våtslipning skall vattnet omhändertas och tömmas i miljöstationen. Allt farligt avfall såsom avskrap och damm skall läggas i antingen miljöstationen eller någon av kommunens återvinningsstationer

Personligt skydd
Vid underhållsarbete på båten kan både den som utför arbetet och andra i dess närhet utsättas för mycket giftiga kemikalier. Det kan vara genom inandning av damm eller beröring och det kan komma damm i mun och ögon varför den som utför arbetet bör bära skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon. Vid slipning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Se mer om andningsskydd på www.andningsskydd.nu.

Giftfri båtbotten
När båtbotten väl är ren bör den målas med en epoxifärg som skyddar gelcoaten. Därefter kan eventuellt en hård biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta målas på eftersom den underlättar den framtida mekaniska rengöringen.

Miljövänliga produkter

Båtägare ska alltid använda de mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. (jmf produktvalsprincipen)

Drivmedel och kemikalier

 • Alkylatbensin förordas för bensinmotorer. För lokalisering av tankstationer, se Svenska Båtunionens hemsida, https://batunionen.se
 • Miljöglykol/”grön glykol” (propylenglykol) bör användas istället för ”vanlig” etylenglykol som är giftig.
 • Miljöanpassade biologiskt nedbrytbara oljor rekommenderas före mineraloljor. · Använd inte starka och giftiga rengöringsmedel.
 • Glykol, olja, diesel eller bensin får inte tömmas på marken eller i vattnet, men däremot i därför avsedda fat i miljöstationen.
 • Lägg en torkduk under motorn för att suga upp spill eller läckage från motorn vid byte av olja eller oljefilter. Avfall kastas i miljöstationen i behållaren för farligt avfall.
 • Töm motorn genom avtappningskranen eller samla upp i en hink bakom (”via”) avgasröret. Häll inte ut på marken eller i vattnet.
 • Vid byte av kylvätska eller vid konservering ska detta ske under kontrollerad form och med uppsamlingskärl.
 • Uppsamlad vätska töms i därför avsedd behållare i miljöstationen för farligt avfall.
 • Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom att särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i därför avsedd behållare i miljöstationen.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuellt bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
 • På piren respektive pontonen finns s.k. spillboxar. Boxarna innehåller redskap för att minska, förhindra och omhänderta kemikaliespill, exempelvis en absorbentorm som läggs ut i vattnet när diesel läcker ut
 • Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten, placera ut länsar och absorbenter och/eller kontakta Räddningstjänsten, tel 112. Vid okänt utsläpp ring Stockholm Vatten driftcentralen per telefon (dagtid) 08-522 131 00 eller under icke kontorstid SOS Alarm per telefon 08 454 25 70 för hjälp att spåra källan. Kontakta miljöansvariga eller styrelsemedlem – se Kontakta oss på hemsidan.

Avfallsplan

VSS har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall genom miljöstationen, lokaliserad vid mastskjulet.

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i Sällskapets miljöstation – i därför avsedd behållare för farligt avfall, eller i sopcontainern (icke farligt avfall).
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten läggs i sopcontainern eller tas med hem. Om containern är full är det absolut förbjudet att lägga soppåsar utanför containern. Ett sådant förfarande drar till sig råttor och ser dessutom oerhört tråkigt ut. Aluminiumburkar och flaskor som kan pantas tas företrädesvis med från varvet. Observera att hushållssopor inte heller får slängas i stadens papperskorgar, som lätt blir överfulla och då drar även de till sig råttor.
 • Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) som vid bryggplatsen för att inte närmiljön hos VSS ska skräpas ner.
 • Toalettavfall kan tömmas i sugtömningsstation belägen ytterst på pontonbryggan hos DMK.

VSS snabbguide för avfallshantering/ källsortering
Avfallstyp – Slängs var?

Olja och diesel  – Särskilt fat Miljöstationen – på varvsplanen vid slipskjulet
Glykol  – Särskilt fat Miljöstationen – på varvsplanen vid slipskjulet
Lösningsmedel och bensin  – Särskilt fat Miljöstationen – vid mastskjulet OBS! risk för gnistbildning; jorda behållaren
Batterier  –   bly I batteribox vid miljöstationen
Förorenat slagvatten och absorbenter  – Särskilt fat Miljöstationen – vid mastskjulet
Övrigt torrt grovavfall  – Sopcontainer vid mastskjulet
Hushållsavfall    –   Sopcontainer vid mastskjulet respektive hemma
Glas och metall    –   Sopcontainer vid mastskjulet
Aluminiumburkar  – Sopcontainer eller helst tas med från varvet
Elavfall    –   Tas med till kommunal återvinningsstation
Latrin från båtar  – Sugtömningsstation vid DMKs bryggnock
Målarfärgsburkar och bortskrapad färg – Särskilt fat i Miljöstationen vid mastskjulet
Oljefilter  –   Särskilt fat Miljöstationen vid mastskjulet

VSS Styrelse

Hantering
av biocidfärger på fritidsbåtar

Giftfri båtbotten en miljörekommendation från Saltsjön Mälarens Båtförbund.

Nyttiga länkar

banner_batmiljo200pxl

HallSverigeRent-logo

Artikel angående markundersökningen på VSS

Docent Britta Eklund från Stockholms universitet/ITM, gjorde markundersökning och undersökningen avseende båtbottenfärger på VSS för några år sen. Nu finns artikeln ”Contamination of a boatyard for maintenance of pleasure boats” av Britta Eklund, Lisen Johansson och Erik Ytreberg publicerad.

Länk till artikeln >

Mer info hittar du i pressmeddelandet ”Ny metod kan finna båtar med giftiga skrov” på Stockholms universitets hemsida.