Vikingarnas Segel Sällskaps Reglemente

Antagna den 22 maj 2008, punkt 1 – 13 reviderade april 2024.

Inledning

Vikingarnas Segel Sällskap (VSS) är en ideell förening med många medlemmar och stora värden att förvalta. Sällskapet behöver därför gemensamma regler för hur vi skall uppträda i olika situationer. Reglementet är ett komplement till Sällskapets stadgar och innehåller detaljerade regler för hur den dagliga verksamheten skall bedrivas. Reglerna skall ge möjlighet att skapa ordning och reda, som är en förutsättning för trivsel och en angenäm samvaro.

Medlem är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande reglemente och tillsägelser från styrelse eller funktionär. Detta gäller såväl personligt uppträdande som båtutrustning och handhavande av Sällskapet tillhörig materiel.

Ansvar för skador som kan uppstå till följd av att båtägare ej följt gällande reglemente eller efterkommit styrelsens eller funktionärs tillsägelse åvilar helt den som brutit mot dessa regler.

Seder och bruk förändras i takt med utvecklingen. Regler kan och får därför aldrig ersätta sunt förnuft och gott omdöme. Om du är tveksam, fråga berörd funktionär, som gärna hjälper till med råd och anvisningar.
 VSS styrelse redigerar och uppdaterar reglementet.

1. Administration

1.1 Styrelse och kommittéer
Verksamheten och alla VSS enheter, t.ex. varvet, hamnen, klubbhusen på Hundudden och Ekholmen lyder under styrelsen. Till sin hjälp har styrelsen ett antal kommittéer. Stadgarnas § 4 anger vilka kommittéer VSS organiserar.
Varje kommitté har att inför styrelsen ansvara för sin del av verksamheten. 
Sammankallande i varje kommitté har vid behov inför styrelsen skriftlig redovisningsskyldighet för verksamhetsåret i enlighet med given funktionärsbeskrivning. Då skall även arbetsplikten redovisas.

1.2 Avgifter
Efter första sjösättnings/torrsättningsdatum återbetalas endast 50 % av inbetald sommar-/vinterplatsavgift om medlemmen väljer att under säsongen ej disponera platsen. Sommarplats som sägs upp efter sista sjösättningsdatum återbetalas inte alls.

Hundudden

2. Nyttjanderätt

I och på hamn, varv och hamnområde bereder VSS hamn- och uppläggningsplats för sina medlemmars båtar. Endast båtar som är registrerade i Sällskapet kan erhålla hamnplats och/eller uppläggningsplats.

3. Ordningsföreskrifter

Se också stadgar § 3.
3.1 Områden, lokaler m.m.
Områden, lokaler och pontoner som ägs eller hyrs in av VSS skall hållas snygga och städade.
Grindarna till hamnen skall hållas låsta.

3.2 Klubbhuset
Klubbhuset är tillgängligt för VSS medlemmar. Ordningsregler för Klubbhuset finns anslagna i huset. Klubbhusvärden ansvarar för ordningen i huset samt att regler och föreskrifter upp-rättas och efterlevs.

3.3 Förrådshus och skåp
I huset finns ett antal förrådsplatser och på hamnplan och i mastskjulet finns skåp för medlemmarna att hyra. Dessa bokas genom anmälan via BAS-registret och köerna administreras/hanteras av köansvarig.
Medlem har möjlighet att hyra antingen förrådsplats eller skåp.

3.4 Hamnplanen
Hamnplanen används för uppställning av medlemmarnas båtar och under viss tid även för parkering av medlemmarnas bilar.
Båtarnas placering skall ge utrymme för utrymningsvägar. Dessa säkerställs till 4 till 6 m. Distansen mellan båtarna skall vara minst 55 cm.
Avstängningen vid mastskjulet skall hållas stängd för fordonstrafik.
Vid dagseglarläger skall båtar inte sjösättas utan tillstånd från ansvarig juniorledare.
Båtar får ej sjösättas/upptas på trailer mellan eller bredvid slipspåret.
Samtliga jollar, katamaraner etc. skall uppställas på hamnplanen eller på av Hamnkapten anvisad plats. De skall vara märkta med ägarens namn, telefon samt skrovmärke.
Kostnad för elkrävande arbeten vintertid endast enligt överenskommelse med Intendent eller styrelsen.

3.5 Snickar- och Målarboden
Bodarna disponeras av medlemmarna. Medlemmarna är skyldiga att avlägsna sina verktyg och arbetsmaterial dagligen efter avslutat arbete. Virke och annat som behöver förvaras i snickarboden för längre arbeten ska vara märkt med namn, datum och telefonnummer. I bägge bodar är det förbjudet att ansluta separata värmeelement. Om du är osäker på hur maskinerna används – fråga lämplig funktionär.
Vid användning av slipmaskiner, elektriska sågar och -hyvlar måste dessa anslutas till spånsug, filterpåse eller dammsugare med Hepafilter.
Kostnad för elkrävande arbeten vintertid enligt överenskommelse med Intendent eller styrelsen.

3.6 Miljöstationen
Allt kemiskt avfall såsom lösningsmedel, spillolja, glykol batterier, penslar, färgburkar etc. skall lämnas i miljöstationen på anvisad plats! Övrigt avfall, se de Utförliga regler som finns i VSS Miljöpolicy.

3.7 VSS Båtar, maskiner och redskap
Båtar, maskiner och redskap som tillhör VSS, som t.ex. mastkran och pelarkran och annan utrustning, skall skötas varsamt. VSS följebåtar får bara användas av behörig funktionär, värd/värdpar på Ekholmen eller verksamhetsledare.
Vid osäkerhet begär instruktion av funktionär.

3.8 Motorfordon
Inom området får bilar under sommarsäsongen parkeras på anvisad plats på hamnplan. Övrig tid skall parkering ske utanför området. Transport till och från båt sker med kärror och vagnar som skall ställas tillbaka på mastkransbryggan efter användning.

3.9 Eldfarliga vätskor
Eldfarliga vätskor i onödigtvis stora mängder får inte förvaras i båt, skåp eller i andra utrymmen. Linoljedränkta brandfarliga trasor slängs i en burk med lock i miljöstationen.

3.10 Brandfarliga heta arbeten
Vid arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning måste brandrisken ägnas särskild uppmärksamhet. Exempel på sådana arbeten är, slipning och färgborttagning med värme-pistol. Svetsning får bara förekomma efter godkännande eller metallkapning med vinkelslip får bara förekomma efter godkännande av funktionär
.
Var extra aktsam vid användande av halogenlampor, som ofta blir mycket heta. VSS rekommenderar att LED-lampa används. Båtägaren ansvarar för att elanslutningar ej lämnas obevakade. Respektera anslagen uppsatta på varje el-central. Håll arbetsplatsen väl städad och lämplig släckningsutrustning tillgänglig.

3.11 Anslag
Anslag får endast anslås på anslagstavlorna inne i Klubbhuset.

3.12 Mastskjulet
I mastskjulet och ovanpå skåpraden får endast master och bommar (rundhult) förvaras.
Master placeras på hyllorna efter angivna längder. Spridare skall vara avmonterade och wire som är fast, skall avskärmas så att annan mast inte skadas.
Handha och förvara masten så att den inte skadar andra master och inte tar onödig plats. Alla typer av bommar skall placeras uppe på tvärbalkarna högt under taket. Mast och bom skall vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och båtens namn.

3.13 Vatten
Vatten för båttvätt hämtas från utplacerade vattenposter eller vid den yttre toaletten. Spara på vattnet!

3.14 Rengöring av penslar och dyl.
Rengöringsvätskor för penslar töms i miljöstationen.

3.15 Elektricitet
Endast godkända elmaskiner och elkablar godkända för utomhusbruk får användas. För vinterliggare i hamnen mäter klubben elförbrukning mellan 1 november och 30 mars och fakturerar förbrukad el i efterskott enligt av årsmötet beslutad taxa per kWh.

3.16 Kärror och vagnar
VSS kärror och vagnar skall ställas tillbaka på mastkransbryggan omedelbart efter transporten.

3.17 Båtrenovering
Styrelsen kan ge tillstånd till att båt får ligga kvar på land för renovering efter ordinarie sjösättning. Innan renovering får starta skall båtägaren presentera en renoveringsplan som skall godkännas av styrelsen. Frångås renoveringsplanen utan giltigt skäl, kan båtägaren faktureras en avgift månadsvis, enligt styrelsens beslut. Vid sjukdom eller liknande beslutar styrelsen om undantag från regeln.

4. Bestämmelser för hamnen

4.1 Förtöjningsmateriel
Båt skall vara väl förtöjd med väldimensionerade och ryckdämpande förtöjningar.
Båten skall vara försedd med tillräckligt antal lämpliga fendrar på varje sida för att skydda din egen och bredvidliggande båtar.
Visa hänsyn till dina båtgrannar när du förtöjer. Tänk på att stora vågor och hårda vindar snabbt kan orsaka skador på båtarna. Båt med bred akter ska ha dubbel akterförtöjning.

4.2 Ankring
Ankring i hamnen är förbjuden.

4.3 Skrovmärke
Registrerad båt som förvaras inom VSS område – dvs hamnen, piren, hamnplan eller Ekholmen skall vara försedd med årets skrovmärke i fören på styrbords sida, undantaget under vinterförvaring. Skrovmärket berättigar till avgiftsfri förtöjning på Ekholmen.

4.4 Subliftsbryggan, pelarkranbryggan och jollebryggorna

Förtöjning får endast ske för kortare arbeten, sjösättning eller upptagning.

4.5 Förfoganderätt till hamnplats
Hamnplatsen är personlig och får endast nyttjas av andra än hamnplatsinnehavaren efter Hamnkaptens tillåtelse. Hamnplatsen får ej överlåtas eller utlånas. Tilldelad hamnplats disponeras för en säsong i taget. Om det bedöms nödvändigt kan Hamnkapten och styrelse besluta om byte av hamnplats under löpande säsong.

4.6 Frånvaro
Vid längre frånvaro från hamnen skall båtägare anmäla detta till Hamnkapten, så att platsen om möjligt kan disponeras av VSS i båtägarens frånvaro.

4.7 Vinterförtöjning

Vinterförtöjning får ske efter sista ordinarie upptagningsdag och vinterförtöjda båtar måste ha lämnat platsen senast första ordinarie sjösättningsdag. Hamnkapten kan medge undantag från dessa tider och vid behov anvisa tillfälliga förtöjningsplatser.
Vinterförtöjning får endast ske långsides på pontonerna. Försegel måste tas ner och storsegel beslås så att det inte kan blåsa upp. Eventuella elkablar ska förläggas så att snubbelrisk undviks.
Båten måste vara försäkrad med gällande avtal om att ligga i vattnen över vintern. Båten ska på synlig plats vara märkt med namn och telefonnummer. Båtägaren ska regelbundet se till båten under vintern och snarast rätta till sönderblåsta presenningar, lossnande förtöjningar etc.

5. Bestämmelser för mastkran

5.1 På- och avmastning
Innan tilläggning vid mastkransbryggan skall av- och påmastning förberedas väl. Detta för att visa hänsyn till väntande båtar och att inte mer tid än nödvändigt används vid mastkranen. Avmastning förbereds genom att lossa vant och vantskruvar i så stor utsträckning som möjligt. Vid påmastning skall masten vara riggad och klar innan den placeras på mastkransbryggan.
Efter på- och avmastning skall båten och masten snarast avlägsnas från mastkransbryggan.
Vid osäkerhet eller om du mastar på för första gången, fråga lämplig funktionär eller medlem om handhavandet.

5.2 Förtöjning
Vid mastkransbryggan får endast tillfällig förtöjning äga rum.

6. Släpjollar

6.1 På piren och pontonerna

Släpjolle får förvaras på piren, dock ej på träbryggan. Inga jollar får förvaras på pontonerna.

6.2 Vinterförvaring

Släpjolle skall vintertid uppläggas under båten, bakom mastskjulet eller på piren, dock ej på träbryggan. Jollarna skall vara märkta med tydlig namnlapp.

6.3 Segeljollar och trailerbåtar

Segeljollar och trailerbåtar ska sommarförvaras på hamnplan eller på av Hamnkapten anvisad plats.
Segeljollar och trailerbåtar som ej har vinterplats på hamnplan ska vinterförvaras på piren, i slänten på båda sidor om Subliftsbacken eller bakom mastskjulet. Roder eller bommar/-rundhult ska ej sticka ut över promenadvägen.

7. Upptagning

7.1 Torrsättning under säsongen

Hamnkapten ansvarar för all torrsättning. Båtägare är skyldig att kontakta Hamnkapten inför torrsättning utanför planerad tid, varefter denna kan ske efter överenskommelse med funktionär mot särskild avgift. Kappseglare gör själva upp med funktionär om torrsättning/-sjösättning inför kappsegling.

7.2 Avgift
Vid extra torrsättning får båten stå på land utan avgift högst fem dagar, om inte annat överenskommits med Hamnkapten. Därefter debiteras särskild dygnsavgift enligt av VSS fastställda avgifter.

8. Bestämmelser vid vinterupptagning

8.1 Anmälan
Medlem som önskar vinterplats för båt som föregående år ej haft vinterplats, skall anmäla detta till kansliet via brev eller e-post senast 15 augusti.
Medlem som haft vinterplats föregående år men inte önskar vinterplats föreliggande år skall meddela detta till kansliet och Hamnkapten på ovanstående sätt senast 15 augusti samma år. Annars utgår avgift för vinterplats. Se även 1.2 Avgifter.

8.2 Tilldelning av vinterplatser
Beroende på tillgänglig plats antas medlemmars ansökningar till vinterplats enligt följande regler:

  1. Turordningen följer som utgångspunkt upprättad kölista, med hänsyn taget till storlek på tillgängliga platser.
  2. Medlem med vinterplats behåller denna vid köp av ny båt, givet att båten har mot-svarande storlek som den gamla. Är båten större har medlemmen prioritet, men kan inte garanteras plats.
  3. Båtar med större djupgående än 2,0 m eller vägande mer än 7 ton bereds inte plats på hamnplan och tas inte upp.
  4. Styrelsen och Hamnkapten kan besluta om undantag från ovanstående.

8.3 Trailerbåtar 

Trailerbåtar som inte erhållit vinterplats ska flyttas bort från hamnplan innan första ordinarie torrsättning.

8.4 Avgifter

Om båtägaren häftar i skuld till Sällskapet tas båten inte upp på varvet.

8.5 Upptagningslista

Upptagningslista anslås på hemsidan av Hamnkapten senast tre veckor före upptagning.

8.6 Förberedelser inför upptagningstillfället 

Bockar, stöttor och annan uppallningsmateriel skall vara iordningställd på platsen för upptagningen. Om medlem önskar nyanskaffa sådan materiel skall han rådgöra med Hamnkapten om lämplig modell.

8.7 Närvaro

Vid upptagning skall båtägaren inställa sig till upprop på angiven tid. Båtägaren får ej representeras av ombud utan Hamnkaptens/Hamnförmans godkännande. Har inte båtägaren eller hans ombud inställt sig stryks båten från upptagningslistan. Båtägaren har skyldighet att hela tiden närvara och biträda med arbete tills arbetspasset är avblåst av Hamnkapten/Hamnförman. Varje deltagare är skyldig att bära väst avsedd för arbetspasset.

8.8 Stöttning

Båt skall uppställas med företrädesvis trefotsstöttor (typ Seaquip). Vaggor får ej användas utom i mycket specifika undantagsfall. Hamnkapten avgör detta i samråd med styrelsen. Särskilda bockar kan godkännas för båtar med långa överhäng eller instabila kölformer.
Båtar som tas upp med mast måste ha ett extra par stöttor utöver de rekommenderade antalet utan mast.

8.9 Täckning

Båten skall snarast täckas efter upptagning.
 Täckningen får maximalt vara 50 cm bredare och längre än båten.
Täckningen får under inga omständigheter fästas i stöttningen.
Vid särskilt krävande båtarbeten kan styrelsen bevilja utökat utrymme mot därtill fastställd avgift.

8.10 Skylt

Båten skall förses med väl synlig skylt med båtens namn, båtägarens namn och telefonnummer.

9. Bestämmelser vid vårrustning

9.1 Samordning
Planera rustningsarbetet så att konflikt ej uppstår med grannbåtarna. Visa hänsyn vid tvättnings-, skrapnings-, slipnings- och målningsarbete. Gällande brandfaran – se 3.10.
Högtryckstvätt och sandblästring är inte tillåtna på hamnplan.

9.2 Mastarbete
Mastarbete utförs på hamnplan eller inom markerat område (vita streck) utanför mastskjulet. Master inom markerat område utanför mastskjulet får inte ligga eller lämnas obevakade så att de hindrar ut- och införsel av övriga master.

10. Bestämmelser vid sjösättning

10.1 Anmälan
Medlem som köar för sommarplats innevarande år, skall bekräfta detta till kansliet via brev eller e-post senast 15 mars.
Uppsägning av sommarplats måste ske innan före första sjösättning. Se även 1.2 Avgifter.

10.2 Tilldelning av sommarplats 

Hamnkapten fördelar lediga hamnplatser enligt följande:

  1. Platsens storlek och båtens dimensioner i förhållande till omgivande båtar, t.ex.: längd, bredd, vikt, fribordshöjd, material, mastplacering, form, etc.
  2. Kötid.
  3. Styrelsen kan besluta om undantag från denna ordning.

Medlem med hamnplats behåller denna vid byte av båt, givet att den har motsvarande storlek som den tidigare. Om båten är större, har medlemmen förtur till plats som passar till nya båten.
Båtar över 3,5 m bredd kan ej erhålla plats.
Sommarplats på hamnplan tilldelas av Hamnkapten i mån av tillgängligt utrymme.

10.3 Avgifter

Om båtägaren häftar i skuld till Sällskapet sjösätts inte båten.

10.4 Sjösättningslista

Sjösättningslista publiceras/anslås på hemsidan av Hamnkapten senast tre veckor före sjösättning.

10.5 Förberedelser

Båt skall vara färdig och skall vara försedd med för- och aktertamp vid sjösättningsdags. Snarast efter sjösättningen skall uppläggningsplatsen ovillkorligen städas och täckningsmateriel undanskaffas av båtägaren.

10.6 Närvaro

Vid sjösättning gäller samma regler som vid upptagning – se 8.7.

10.7 Förvaring av täck- och rustningsmateriel 

Materielen förvaras i bockgården väl hopbunden och märkt med ägarens namn. Trefotsstöttor förvaras bakom mastskjulet och i slänten bakom bockgården. Rustningsmateriel får ej förvaras i mastskjulet eller i området runt bockgård och mastskjul.
Gammalt eller överblivet täckningsmaterial får ej förvaras i bockgården under vintersäsongen.

11. Ansvarsbestämmelser

VSS ikläder sig icke ansvar för skador som vållas av person eller egendom på varvet och i hamnen genom verksamheten där. VSS funktionärer är kollektivt försäkrade enligt stadgarna. Varje båtägare är skyldig att ha sin båt försäkrad. Om VSS orsakar skada på medlems båt regleras skada via ägarens försäkring, varvid VSS står för båtägarens självrisk. 
 Medlem har skyldighet att åtlyda funktionärs anvisningar och instruktioner.

Ekholmen

12. Ordningsföreskrifter

12.1 Ansvar
Ekholmen med dess hus, hamn och övriga anläggningar står under uppsikt av förvaltaren som till sin hjälp har en värd/värdpar sommartid. När varken förvaltare eller värd/värdpar är närvarande är det varje medlems skyldighet att hjälpa till med uppsikten över klubbholmen och när så är påkallat, upplysa besökande om de bestämmelser som gäller. Medlemmar och gäster är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter som utöver dessa bestämmelser kan meddelas av värd/värdpar, förvaltare eller annan styrelsemedlem.

12.2 Tillgänglighet
Sällskapets medlemmar, deras gäster och medlemmar av andra klubbar, äger tillträde till holmen och dess anläggningar. Båtar som ej bär giltigt skrovmärke skall betala fastställd hamnavgift.

12.3 Öppen eld och grillanordning
Det råder eldningsförbud på Ekholmen. Grillning får endast ske på anvisad grillplats.

12.4 Växtlighet
Det är inte tillåtet att plocka blommor, ta kvistar eller träd på Ekholmen. Vid särskilda tillfällen kan detta dock medgivas, till exempel vid midsommar, kappsegling etc.

12.5 Hundar och katter
Hundar och katter skall alltid hållas kopplade.

12.6 Sopor
Ekholmen skall hållas ren och fri från skräp. Hushållssopor skall i första hand tas med från Ekholmen och hem för sopsortering. Sopor som lämnas på Ekholmen skall vara väl emballerade och placeras på anvisad plats.

12.7 Båttoalett
Septiktank, oljigt vatten eller annat avfall får ej tömmas i hamnen eller i Ekholmens mulltoaletter.

13. Bestämmelser för Ekholmens Klubbhus och övriga byggnader

13.1 Tillgänglighet
Klubbhuset skall i möjligaste mån hållas öppet för medlemmar och gäster. Hur öppettiderna regleras är en överenskommelse mellan förvaltare och värd/värdpar.
Ordningsregler för Klubbhuset finns anslagna i huset.

13.2 Övernattning
Kojplats i Klubbhusets sovhytter eller i Lillstugan kan i mån av tillgång och mot fastställd avgift erhållas efter bokning hos värd/värdpar.

13.3 Bastu
Bastun kan användas av medlem, medlems gäst samt gäster i hamnen som icke är medlemmar. Icke medlemmar bokar bastun mot avgift hos värd/värdparet. Bokning av bastun innebär ej ensamrätt. Medlem har företräde.

Utmärkelser och flaggreglemente

14. Medaljer, plaketter och hedersutnämnande

14.1 Sällskapets förtjänstmedalj
Förtjänstmedaljen utföres av silver med tillhörande etui.

14.2 Kriterium
Sällskapets förtjänstmedalj kan tilldelas person, som gjort Sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att hon/han kan anses vara värd Sällskapets synnerliga tacksamhet och erkänsla.

14.3 Förslag på medaljör
Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan inges av enskild medlem. Förslaget skall vara skriftligt och ställas till medaljkommittén.

14.4 Medaljkommitté
Medaljkommittén, som skall bestå av fem ledamöter, väljs för en tid på tre år. Kommittén har till uppgift att behandla inkomna förslag och besluta om utdelning. Inkomna förslag skall behandlas inom tio dagar. Kommitténs förhandlingar
är belagda med sekretess.
Vid hedersutnämning skall styrelsen samråda med kommittén. Se VSS stadgar §2.

14.5 Sällskapets förtjänstplakett
Förtjänstplaketten utföres i brons.

14.6 Kriterium
Förtjänstplaketten kan tilldelas medlem, som på ett förtjänstfullt sätt medverkat i minst 6 års kommittéarbete eller medlem som gjort Sällskapet motsvarande tjänster på annat sätt.

14.7 Förslag till utmärkelsen
Förtjänstplaketten utdelas av styrelsen på dess initiativ. Förslag till utdelning kan göras av medlem. Förslaget lämnas till styrelsen, som beslutar om utdelning.

14.8 Hedersutnämning
Om utnämning till hedersmedlem eller till hedersordförande stadgas i § 2 i VSS stadgar.

15. Flaggreglemente

15.1 Båt på väg
På båt på väg förs nationsflaggan under hela tiden på dygnet på spel i aktern, i mesanmastens topp eller under gaffelnocken.

15.2 Båt i hamn
Då båt, med besättning ombord, ligger till ankars eller är förtöjd förs flaggan under tiden mars – oktober från kl 8.00 och under tiden november – februari från kl 9.00 till solens nedgång eller till kl 21.00, vilket klockslag som är tidigast. Flaggan skall föras på spel akterut, i mesanmastens topp eller under gaffelnocken.

15.3 Sorgebetygelser
Sorgebetygelser med flagga och standert görs då båt ej är på väg genom att flagga och standert förs på ”halv stång”, dvs på två tredjedelar av stångens längd.
När flagga eller standert skall hissas på ”halv stång” eller nedhalas från ”halv stång” skall den varje gång först hissas i topp.

15.4  Sällskapets standert
Sällskapets standert skall föras på varje i Sällskapet inregistrerad båt antingen i masttopp eller under styrbords salningshorn och på motorbåt på gösstake. Därutöver får standerten endast hissas vid Sällskapets hamn, samlingsställen och på av Sällskapet hyrd båt.

15.5 Befälsstandert
När en befälsstandert hissas intar den standertens plats.

15.6 Igenkänningsstandert/radioflagga
Igenkänningsstandert/radioflagga förs på samma sätt som Sällskapets standert men under denna.

15.7 Märken
Om märken, se VSS stadgar § 23.

15.8 Stor flaggning
Stor flaggning är när ett ställ signalflaggor sammankopplas så att var fjärde flagga är en siffer- eller codevimpel och att stället hissas över masttoppen från för till akter. Bokstäver och siffror skall komma i bokstavs- och sifferordning.
Stor flaggning förs vid högtidliga tillfällen, fester o. dyl. och bara när båten ligger i hamn eller till ankars och förs vid samma tider som nationsflaggan.