Vikingarnas Segel Sällskaps Reglemente

Antagna den 22 maj 2008.

Inledning

Vikingarnas Segel Sällskap är en ideell förening med många medlemmar och stora värden att förvalta. Sällskapet behöver därför gemensamma regler för hur vi skall uppträda i olika situationer. Reglementet är ett komplement till Sällskapets stadgar och innehåller detaljerade regler för hur den dagliga verksamheten skall bedrivas. Reglerna skall ge möjlighet att skapa ordning och reda, som är en förutsättning för trivsel och en angenäm samvaro.

Medlem är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande reglemente och tillsägelser från styrelse eller funktionär. Detta gäller såväl personligt uppträdande som båtutrustning och handhavande av Sällskapet tillhörigt materiel.

Ansvar för skador som kan uppstå till följd av att båtägare ej följt gällande reglemente eller efterkommit styrelsens eller funktionärs tillsägelse åvilar helt den som brutit mot dessa stadganden.

Seder och bruk förändras i takt med utvecklingen. Regler kan och får därför aldrig ersätta sunt förnuft och gott omdöme. Om du är tveksam, fråga berörd funktionär, som gärna hjälper till med råd och anvisningar.

§ 1. Administration

1.1 Styrelse och kommittéer
Verksamheten och alla VSS enheter, t.ex. varvet, hamnen, klubbhusen på Hundudden och Ekholmen lyder under styrelsen. Till sin hjälp har styrelsen ett antal kommittéer. Stadgarnas § 4 anger vilka kommittéer VSS organiserar.
Varje kommitté har att inför styrelsen ansvara för sin del av verksamheten.
Sammankallande i varje kommitté har inför styrelsen skriftlig redovisningsskyldighet för verksamhetsåret i enlighet med given funktionärsbeskrivning. Då skall även arbetsplikten redovisas.

1.2 Avgifter
Inbetalda avgifter för sommar- eller vinterplats återbetalas inte, om medlemmen väljer att under säsongen ej disponera platsen.

Hundudden

§ 2 Nyttjanderätt
I och på hamn, varv och hamnområde bereder VSS hamn- och uppläggningsplats för sina medlemmars båtar. Endast båtar som är registrerade i Sällskapet kan erhålla hamnplats och/eller uppläggningsplats.

§ 3 Ordningsföreskrifter
Se också stadgar § 3.
3.1 Områden, lokaler m.m.
Områden, lokaler och pontoner som ägs eller hyrs av VSS skall hållas snygga och städade.
Grindarna till hamnen skall hållas låsta.

3.2 Klubbhuset
Klubbhuset är tillgängligt för VSS medlemmar. Ordningsregler för Klubbhuset finns anslagna i huset. Klubbhusvärden ansvarar för ordningen i huset samt att regler och föreskrifter upprättas och efterlevs.

3.3 Förrådshuset
I huset finns ett antal förrådsplatser för medlemmarna att hyra. Dessa bokas via kansliet.

3.4 Hamnplanen
Hamnplanen används för uppställning av båtar och viss tid för parkering av medlemmarnas bilar.
Hamnplanen begränsas av två stycken grindar. Grinden vid mastskjulet skall hållas stängd för fordonstrafik. Grinden får endast passeras med motorfordon vid sjösättning av medlems trailerbåt, handikapp- eller särskilt tung och skrymmande
transport.
Den yttre grinden vid ingången till området skall låsas/öppnas enligt instruktion för nattvakten.
Samtliga jollar, katamaraner etc. skall uppställas på hamnplanen på därför avsedd plats. Slänten utmed slipspåret får ej nyttjas för uppläggning av jollar, katamaraner, trailers eller liknande.

3.5 Snickar- och Målarboden
Bodarna disponeras av medlemmarna. Ordningsregler finns anslagna i husen. Om du är osäker på hur maskinerna används – fråga lämplig funktionär.

3.6 Miljöstationen
Allt kemiskt avfall såsom lösningsmedel, spillolja, batterier, penslar, färgburkar etc. skall lämnas i miljöstationen. Anvisningar för behandling av avfall finns anslagna vid miljöstationen.

3.7 Båtar, maskiner och redskap
Båtar, maskiner och redskap, som t.ex. mastkran och båtkranar och annan utrustning, skall skötas varsamt. VSS båtar får bara användas av behörig funktionär.
Vid osäkerhet begär instruktion av funktionär. Viss utrustning skall låsas efter användandet.

3.8 Motorfordon
Inom området får bilar under sommarsäsongen parkeras på anvisad plats på hamnplan. Övrig tid skall parkering ske utanför grindarna. Grinden vid mastskjulet får endast passeras med fordon för varutransporter till Kruthuset, transport av medlems trailerbåt, handikappstransport eller transport av särskilt tung och skrymmande materiel. I ömmande fall kan undantag medges av styrelsen. Övrig transport från och till parkerat fordon sker med kärror och vagnar.

3.9 Eldfarliga vätskor
Eldfarliga vätskor i onödigtvis stora mängder får inte förvaras i båt, skåp eller i andra utrymmen. Linoljedränkta brandfarliga trasor slängs i särskilt lufttätt kärl i miljöstationen.

3.10 Brandfarliga heta arbeten
Vid arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning måste brandrisken ägnas särskild uppmärksamhet. Exempel på sådana arbeten är svetsning, slipning, färgborttagning med värmepistol eller gasbrännare. Håll arbetsplatsen väl städad och lämplig släckningsutrustning tillgänglig. Var extra aktsam vid användande av halogenlampor som ofta blir mycket heta. Båtägaren ansvarar för att elanslutningar ej lämnas obevakade. Respektera anslagen uppsatta på varje elcentral.

3.11 Anslag
Anslag får endast anslås på angiven plats.

3.12 Mastskjulet
I mastskjulet och ovanpå skåpraden får endast master och bommar förvaras.
Master placeras på hyllorna efter angivna längder. Spridare skall vara avmonterade och wire som är fast, skall avskärmas så att annan mast inte skadas.
Handha och förvara masten så att den inte skadar andra master och inte tar onödig plats. Alla typer av bommar skall placeras uppe på tvärbalkarna högt under taket. Mast och bom skall vara tydligt märkta med ägarens namn, telefonnummer och båtens namn.

3.13 Vatten
Vatten för båttvätt hämtas från utplacerade vattenposter eller den yttre toaletten. Spara på vattnet!

3.14 Rengöring av penslar och dyl.
Rengöring av penslar skall ske vid miljöstationen.

3.15 Elektricitet
Endast godkända elmaskiner och elkablar godkända för utomhusbruk får användas.
Värmeelement sommar eller vinter samt anordningar för att hålla isfritt kring vinterliggare får användas efter tillstånd av styrelsen. Utrustningens märkeffekt skall meddelas skriftligt till kansliet innan inkoppling. Vid säsongens slut skall båtägaren utan anmaning meddela inkopplingstiden.

3.16 Kärror och vagnar
Kärror och vagnar skall ställas tillbaka och låsas på avsedd plats omedelbart efter transporten.

3.17 Båtrenovering
Styrelsen kan ge tillstånd till att båt får ligga kvar på land för renovering efter ordinarie sjösättning. Innan renovering får starta skall båtägaren presentera en tidsplan som skall godkännas av styrelsen. Frångås tidsplanen utan giltigt skäl,
kan båtägaren faktureras en avgift månadsvis, enligt styrelsens beslut. Vid sjukdom eller liknande beslutar styrelsen om undantag från regeln.

§ 4 Bestämmelser för hamnen

4.1 Förtöjningsmateriel
Båt skall vara väl förtöjd med väldimensionerade förtöjningar och säkrade fjädrar.
Båten skall vara försedd med minst tre lämpliga fendrar på varje sida.
Visa hänsyn till dina båtgrannar när du förtöjer. Tänk på att stora vågor och hårda vindar snabbt kan orsaka skador på båtarna. Båt med bred akter bör ha dubbel akterförtöjning.

4.2 Ankring
Ankring i hamnen är förbjuden.

4.3 Skrovmärke
Registrerad båt som förvaras inom VSS område – dvs hamnen, piren, hamnplan eller Ekholmen skall vara försedd med årets skrovmärke i fören på styrbords sida. Båtar med sommarplats skall förses med skrovmärke vid sjösättningen.
Skrovmärket berättigar till avgiftsfri förtöjning på Ekholmen.

4.4 Arbetskajen/pelarkransbryggan och jollebryggan
Förtöjning får endast ske för kortare arbeten, sjösättning eller upptagning.

4.5 Förfoganderätt till hamnplats
Hamnplatsen är personlig. Endast den båt som tilldelats platsen får förtöjas där. Hamnplatsen får ej överlåtas eller utlånas. Tilldelad hamnplats disponeras för en säsong i taget. Om det bedöms nödvändigt kan hamnkapten och styrelse besluta om byte av hamnplats under löpande säsong.

4.6 Frånvaro
Vid längre frånvaro från hamnen skall båtägare anmäla detta till hamnkapten, så att platsen om möjligt kan disponeras av VSS i båtägarens frånvaro.

§ 5 Bestämmelser för mastkran

5.1 På- och avmastning
Innan tilläggning vid mastkransbryggan skall av- och påmastning förberedas väl. Detta för att visa hänsyn till väntande båtar och att inte mer tid än nödvändigt
används vid mastkranen. Avmastning förbereds genom att lossa vant och vantskruvar så stor utsträckning som möjligt. Vid påmastning skall masten vara riggad och klar innan den placeras på mastkransbryggan. Efter på- och avmastning
skall båten snarast avlägsnas från mastkransbryggan. Masten avlägsnas snarast från mastkransbryggan efter avmastningen.

5.2 Förtöjning
Vid mastkransbryggan får endast tillfällig förtöjning äga rum.

§ 6 Släpjollar

6.1 På pontonerna
Släpjolle får uppläggas på pontonerna om den inte hindrar passage till och från båtarna.

6.2 På piren
Släpjolle får förvaras på piren, dock ej på träbryggan.

6.3 Vinterförvaring
Släpjolle skall vintertid uppläggas under båten, bakom mastskjulet eller på piren, dock ej på träbryggan. Jollarna skall vara märkta med tydlig namnlapp.

§ 7 Sliptagning

7.1 Sliptagning under säsongen
Hamnkapten ansvarar för all sliptagning. Båtägare är skyldig att kontakta hamnkapten inför varje sliptagning varefter sliptagning kan ske efter överenskommelse med kranförare/funktionär mot särskild avgift. Kappseglare gör själva upp med kranförare/funktionär om sliptagning inför kappsegling.

7.2 Avgift
Vid extra sliptagning får båten stå på land utan avgift högst fem dagar. Därefter debiteras särskild dygnsavgift enligt av VSS fastställda avgifter.

§ 8 Bestämmelser vid vinterupptagning

8.1 Anmälan
Medlem som har sommarplats och önskar vinterplats för båt som föregående år ej haft vinterplats, skall anmäla detta till kansliet via brev, e-post eller via hemsidan senast 15 augusti.
Medlem som har sommarplats men inte önskar vinterplats skall meddela detta till kansliet på ovanstående sätt, senast 15 augusti samma år. Annars utgår avgift för vinterplats.

8.2 Avgifter
Om båtägaren häftar i skuld till Sällskapet tas båten inte upp på varvet.

8.3 Upptagningslista
Upptagningslista anslås i hamnen av hamnkaptenen senast tre veckor före upptagning.

8.4 Förberedelser
Före upptagningstillfället skall båten vara avriggad, länsad från vatten och eventuell inombordsbarlast urtagen. Allt material som kan äventyra hanteringen av båten t.ex. peke, mantågsstöttor, aktersnurror etc. skall avlägsnas.
Bockar, stöttor och annan uppallningsmateriel skall vara iordningställd på platsen för upptagningen. Om medlem önskar nyanskaffa sådan materiel skall han rådgöra med hamnkaptenen om lämplig modell.

8.5 Närvaro
Vid upptagning skall båtägaren inställa sig till upprop på angiven tid. Båtägaren får ej representeras av ombud utan hamnkaptenens godkännande. Har inte båtägaren eller hans ombud inställt sig stryks båten från upptagningslistan. Båtägaren har skyldighet att hela tiden närvara och biträda med arbete tills arbetspasset är avblåst av hamnkaptenen. Varje deltagare är skyldig att bära väst och skyddsutrustning avsedd för arbetspasset. Att avvika från arbetspasset innan
det är avblåst av hamnkaptenen betraktas som en allvarlig förseelse.

8.6 Stöttning
Båt skall uppställas med företrädesvis trefotsstöttor (typ Sea-Quip) eller kolvade enfotsstöttor. Vaggor får ej användas utom i mycket specifika undantagsfall. Hamnkaptenen avgör detta i samråd med styrelsen. Särskilda bockar kan godkännas för båtar med långa överhäng eller instabila kölformer.

8.7 Täckning
Båten skall snarast täckas efter upptagning.
Täckningen får maximalt vara 50 cm bredare än båten – gäller även för och akter.
Vid särskilt krävande båtarbeten kan styrelsen bevilja utökat utrymme mot därtill fastställd avgift.

8.8 Skylt
Båten skall förses med väl synlig skylt med båtens namn, båtägarens namn och telefonnummer.

§ 9 Bestämmelser vid vårrustning

9.1 Samordning
Planera rustningsarbetet så att konflikt ej uppstår med grannbåtarna. Visa hänsyn vid tvättnings-, skrapnings-, slipnings- och målningsarbete. Gällande brandfaran – se 3.10.
Högtryckstvätt är inte tillåten på hamnplan med hänsyn till intilliggande båtar. Sandblästring får endast ske efter samråd med hamnkaptenen.

9.2 Mastarbete
Mastarbete utförs på hamnplan eller inom markerat område (vita streck) utanför mastskjulet. Master inom markerat område utanför mastskjulet får inte ligga eller lämnas obevakade så att de hindrar ut- och införsel av övriga master.

§ 10 Bestämmelser vid sjösättning

10.1 Anmälan
Medlem som önskar sjösättning av båt som föregående sommar låg upplagd på hamnplanen skall anmäla detta till kansliet via brev, e-post eller via hemsidan.
Anmälan skall vara inkommen senast 15 mars samma år.
Uppsägning av sommarplats måste ske senast 15 mars. Annars utgår avgift för sommarplats.

10.2 Avgifter
Om båtägaren häftar i skuld till Sällskapet sjösätts inte båten.

10.3 Sjösättningslista
Sjösättningslista anslås i hamnen av hamnkaptenen senast tre veckor före sjösättning.

10.4 Förberedelser
Båt skall vara färdig vid sjösättningsdags. Innan sjösättningen skall uppläggningsplatsen ovillkorligen städas och täckningsmateriel undanskaffas av båtägaren.

10.5 Närvaro
Vid sjösättning gäller samma regler som vid upptagning – se 8.5.

10.6 Förvaring av täck- och stöttningsmateriel
Materielen förvaras i bockgården väl hopbunden och märkt med ägarens namn. Trefotsstöttor förvaras bakom mastskjulet. Rustningsmateriel får ej förvaras i mastskjulet eller i området runt bockgård och mastskjul.

§ 11 Ansvarsbestämmelser

Sällskapet ikläder sig icke ansvar för skador som vållas av person eller egendom på varvet och i hamnen genom verksamheten där. Medlem har skyldighet att åtlyda funktionärs anvisningar och instruktioner.

Ekholmen

§ 12 Ordningsföreskrifter

12.1 Ansvar
Ekholmen med dess hus, hamn och övriga anläggningar står under uppsikt av förvaltaren som till sin hjälp har en värd/värdpar sommartid. När varken förvaltare eller värd/värdpar är närvarande är det varje medlems skyldighet
att hjälpa till med uppsikten över klubbholmen och när så är påkallat, upplysa besökande om de bestämmelser som gäller. Medlemmar och gäster är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter, som utöver dessa bestämmelser kan meddelas av värd/värdpar, förvaltare eller annan styrelsemedlem.

12.2 Tillgänglighet
Sällskapets medlemmar, deras gäster och medlemmar av andra klubbar, äger tillträde till holmen och dess anläggningar. Båtar som ej bär giltigt skrovmärke skall betala fastställd hamnavgift.

12.3 Öppen eld och grillanordning
Det råder eldningsförbud på Ekholmen. Grillning får endast ske på anvisad grillplats.

12.4 Växtlighet
Det är inte tillåtet att plocka blommor, ta kvistar eller träd på Ekholmen. Vid särskilda tillfällen kan detta dock medgivas, t.ex. vid midsommar, kappsegling etc.

12.5 Hundar och katter
Hundar och katter skall alltid hållas kopplade.

12.6 Sopor
Ekholmen skall hållas ren och fri från skräp. Hushållssopor skall i första hand tas med från Ekholmen och lämnas i hemmahamn. Sopor som lämnas på Ekholmen skall vara väl emballerade och placeras på anvisad plats.

12.7 Båttoalett
Septitank, oljigt vatten eller annat avfall får ej tömmas i hamnen.

§ 13 Bestämmelser för Ekholmens Klubbhus och övriga byggnader

13.1 Tillgänglighet
Klubbhuset skall i möjligaste mån hållas öppet för medlemmar och gäster. Hur öppettiderna regleras är en överenskommelse mellan förvaltare och värd/värdpar.
Ordningsregler för Klubbhuset finns anslagna i huset.

13.2 Övernattning
Kojplats i Klubbhusets sovhytter eller i Lillstugan kan i mån av tillgång och mot fastställd avgift erhållas efter bokning hos värd/värdpar.

13.3 Bastu
Bastun kan användas av medlem, medlems gäst samt gäster i hamnen som icke är medlemmar. Icke medlemmar bokar bastun mot avgift hos värd/värdparet. Bokning av bastun innebär ej ensamrätt. Medlem har företräde.

Utmärkelser och flaggreglemente

§ 14 Medaljer, plaketter och hedersutnämnande

14.1 Sällskapets förtjänstmedalj
Förtjänstmedaljen utföres av silver med tillhörande etui.

14.2 Kriterium
Sällskapets förtjänstmedalj kan tilldelas person, som gjort Sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att hon/han kan anses vara värd Sällskapets synnerliga tacksamhet och erkänsla.

14.3 Förslag på medaljör
Förslag om utdelning av förtjänstmedaljen kan inges av enskild medlem. Förslaget skall vara skriftligt och ställas till medaljkommittén.

14.4 Medaljkommitté
Medaljkommittén, som skall bestå av fem ledamöter, väljs för en tid på tre år. Kommittén har till uppgift att behandla inkomna förslag och besluta om utdelning. Inkomna förslag skall behandlas inom tio dagar. Kommitténs förhandlingar
är belagda med sekretess.
Vid hedersutnämning skall styrelsen samråda med kommittén. Se VSS stadgar §2.

14.5 Sällskapets förtjänstplakett
Förtjänstplaketten utföres i brons.

14.6 Kriterium
Förtjänstplaketten kan tilldelas medlem, som på ett förtjänstfullt sätt medverkat i minst 6 års kommittéarbete eller medlem som gjort Sällskapet motsvarande tjänster på annat sätt.

14.7 Förslag till utmärkelsen
Förtjänstplaketten utdelas av styrelsen på dess initiativ. Förslag till utdelning kan göras av medlem. Förslaget lämnas till styrelsen, som beslutar om utdelning.

14.8 Hedersutnämning
Om utnämning till hedersmedlem eller till hedersordförande stadgas i § 2 i VSS stadgar.

§ 15 Flaggreglemente

15.1 Båt på väg
På båt på väg förs nationsflaggan under hela tiden på dygnet på spel i aktern, i mesanmastens topp eller under gaffelnocken.

15.2 Båt i hamn
Då båt, med besättning ombord, ligger till ankars eller är förtöjd förs flaggan under tiden mars – oktober från kl 8.00 och under tiden november – februari från kl 9.00 till solens nedgång eller till kl 21.00, vilket klockslag som är tidigast. Flaggan skall föras på spel akterut, i mesanmastens topp eller under gaffelnocken.

15.3 Sorgebetygelser
Sorgebetygelser med flagga och standert görs då båt ej är på väg genom att flagga och standert förs på ”halv stång”, dvs på två tredjedelar av stångens längd.
När flagga eller standert skall hissas på ”halv stång” eller nedhalas från ”halv stång” skall den varje gång först hissas i topp.

15.4  Sällskapets standert
Sällskapets standert skall föras på varje i Sällskapet inregistrerad båt antingen i masttopp eller under styrbords salningshorn och på motorbåt på gösstake. Därutöver får standerten endast hissas vid Sällskapets hamn, samlingsställen och på av Sällskapet hyrd båt.

15.5 Befälsstandert
När en befälsstandert hissas intar den standertens plats.

15.6 Igenkänningsstandert/radioflagga
Igenkänningsstandert/radioflagga förs på samma sätt som Sällskapets standert men under denna.

15.7 Märken
Om märken, se VSS stadgar § 23.

15.8 Stor flaggning
Stor flaggning är när ett ställ signalflaggor sammankopplas så att var fjärde flagga är en siffer- eller codevimpel och att stället hissas över masttoppen från för till akter. Bokstäver och siffror skall komma i bokstavs- och sifferordning.
Stor flaggning förs vid högtidliga tillfällen, fester o. dyl. och bara när båten ligger i hamn eller till ankars och förs vid samma tider som nationsflaggan.