Information om Nattvaktsplikten

Vem har nattvaktsplikt?

Seniormedlemmar som på sommaren har båtplats i hamnen eller på hamnplanen för kölbåt, flerskrovsbåt eller motorbåt. Båtägaren ansvarar för att två personer går det nattvaktspass han bokat. Minst en av nattvakterna måste vara medlem i Vikingarna.
Nya medlemmar som kommit före 1 juli har nattvaktsplikt. De som kommit efter 1 juli blir troligen befriade. Kontakta den nattvaktsansvarige.

Hur ofta går man nattvakt?

En natt per sommar och båt med två personer. I den mån fler medlemmar bokar sig för nattvaktspass än det finns nätter under säsongen (från första sjösättning till sista upptagning), delas friår ut till dem som tidigare år gått flest nattvaktspass, i följd.

Vad gör man?

I princip patrullerar man omkring i hamnen och på hamnplanen och avskräcker eventuella ”skumma element” genom sin blotta närvaro. I Klubbhuset en trappa upp finns en nattvaktspärm med anvisningar och rapport att fylla i vid passets slut. Här finns också ficklampor etc som behövs under passet.

Regler:

Styrelsen införde 2006 nya avgiftsregler för nattvakten. Detta för att komma tillrätta med problemet att medlemmar lämnat varvet obevakat ett antal nätter under 2005. Reglerna innebär att medlem kommer att faktureras enligt nedanstående. Ej betald faktura genererar en påminnelse efter en vecka. Efter ytterligare två veckor utan betalning lämnas ärendet till inkasso. Styrelsen har utvärderat resultatet, se artikel i Seglar-Vikingen nr 1-2007 .

Bokning av nattvaktspass sker via nätet i BAS-registret. De som inte bokat nattvaktspass senast 30 april, har genom detta friköpt sig från nattvaktsplikten ochaktureras enligt reglerna nedan. På nattvaktslistan finns också en lista över de medlemmar som ev är befriade från nattvakt innevarande säsong, s.k. friår.

  • Medlem som p.g.a. sjukdom permanent inte anser sig kunna gå nattvakt ansöker hos styrelsen om befrielse. Styrelsen tar stor hänsyn i sådana fall.
  • Medlem som av andra skäl än sjukdom inte vill gå nattvakt meddelar nattvaktsvansvarig innan nattvaktslistan dras in och faktureras 3.000 kr och slipper då vaktgång innevarande år. Detta förfarande berättigar ej till eventuella friår.
  • Medlem, som är nattvaktsskyldig under sommaren, men inte sätter upp sig på nattvaktslistan antas inte vilja gå nattvakt och behandlas enligt samma princip som i paragrafen ovan.
  • Om nattvakten uteblir, så att varvet lämnas obevakat, faktureras den ansvarige båtägaren 3.500 kr. Om vakten utförs av endast en person faktureras den ansvariga båtägaren 1.500 kr. Ingen alternativ vaktgång är möjlig under året för att likvidera avgifterna. Uteblivande p.g.a. sjukdom eller annan allvarlig orsak skall styrkas för befrielse av avgift.
  • Återbud av annat skäl än sjukdom eller annan allvarlig orsak är avgiftsbelagt. Lämnas återbud senare än en vecka innan vaktnatten faktureras båtägaren 1.000 kr, i annat fall 500 kr. Nattvaktsplikten kvarstår. Ansvaret ligger på medlemmen att kontakta nattvaktsansvarig och bestämma ny vaktnatt. Sker inte detta, faktureras medlemmen så att den totala avgiften blir 3.500 kr. Om nattvaktsansvarig ej kan ordna en ny vaktnatt, skall medlemmen gå två nätter följande säsong.
  • Det vaktpar som går vakt natten till midsommarafton eller midsommardagen arvoderas med 999 kr per person och natt. Arvodet blir skattepliktigt, så personnummer skall lämnas innan vaktnatten till kansliet för kontrolluppgift till skattemyndigheten.
  • Den medlem som vill gå extra vaktnatt gör upp detta med nattvaktsansvarig. Detta arvoderas med 999 kr per person och natt. Sådan anmälan kan göras under nattvaktssäsongen. Personnummer skall lämnas som i ovanstående paragraf. Det är bara möjligt att göra en extra vaktnatt per medlem.

Observera att arvodet på 999 kr är skattepliktigt. Efter friköp från nattvakt är det givetvis inte heller meningen att medlemmen skall gå frivilliga nattvaktspass.

Bokningslista för nattvaktspass 2024

Årets bokning av nattvakt sker på Båtunionens hemsida: bas.batunionen.se
Bokningen öppnar den 16 mars kl 03.00. Lista med turordningen för friår finns på Medlemssidan.
Svante Wiklund, nattvaktsansvarig

Alla som vill gå nattvaktspass skall skriva upp sig. När alla pass är fullbokade får de som inte fått plats skriva upp sig på en reservlista, som kommer att bifogas. Friår kommer därefter att delas ut i turordning efter den särskilda friårskvalifikationslista som sätts upp samtidigt.
De som skrivit upp sig på reservlistan kommer då att lyftas in på de uppkomna lediga platserna.

De som inte skrivit upp sig på listan när denna tags ned, på kvällen den sista sjösättningsdagen, har därigenom friköpt sig från nattvaktsplikten och kommer omgående att få en räkning från kassören.

För aktuella avgifter som rör nattvakten se under Avgifter >

Att tänka på inför nattvaktspasset:

I nattvaktspärmen, som finns i klubbhuset en trappa upp, finns en instruktion som du bör läsa noga. Där står bl.a. en uppmaning till nattvakten att fylla i rapportblanketten noga, med båda vakternas namn och telefonnummer samt att skriva under rapporten.
Korrekt ifylld rapport är ett villkor för att passet skall godkännas. Underkänt pass leder till att den medlem som är ansvarig för nattvaktspasset faktureras enligt regler här bredvid.

Frågor?

Om du har frågor så kan du skicka dessa till Kansliet eller till Styrelsen.

Du kan även kontaka vår nattvaksansvarig:
Svante Wiklund
telefon 070-444 39 91 eller c.o.svantewiklund@gmail.com

Mvh / Styrelsen