Avgifter i Vikingarnas Segel Sällskap 2024

Medlemmar

Engångsavgifter

Inträdesavgift, familj eller senior (över 19 år)*600:-
Investeringsavgift (ny medlem med båtplats)**2.000:-
Medlemsnyckel100:-

* Inträdesavgift erläggs av varje ny familje- eller seniormedlem, (över 19 år). Vid familjemedlemskap endast en avgift. Familjemedlem som övergår till senior, behöver inte betala ny inträdesavgift.

** Investeringsavgift erläggs av registrerad båtägare som erhåller sommar- och/eller vinterplats med kölbåt (eller båt som kräver slip/kran) och tidigare inte har erlagt medlemslån. Avgiften kan delas upp med lika delar över de två första säsongerna. Medlem som byter båt eller tidigare har erlagt medlemslån / investeringsavgift, är befriad från ny avgift. Har båten flera ägare kan endast en vara registrerad båtägare och stå för investeringsavgiften. Övriga ägare måste också vara medlemmar. Om det registrerade ägarskapet övergår till annan i ägargruppen krävs skriftlig överlåtelse av investeringsavgiften.

Årsavgifter

Senior, (över 19 år), inkl familj*500:-
Båtavgift500:-
Junior, (under 19 år, ej familjemedlem)150:-
Påminnelseavgift60:-
Dröjsmålsränta, Referensränta+8%

* Som familj räknas två sammanboende vuxna och hemmavarande barn under 20 år. Övriga medlemmar är antingen Seniorer, eller Juniorer (under 19 år). Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem, är befriad från medlemsavgifter, men betalar båtavgift.

Båtar

Hamn- & Varvsavgifter

Hamn-, varvs-, och skåpplatser är personliga och knutna till medlemskap i Sällskapet. Utlån och/eller uthyrning utan Sällskapets medgivande, är inte tillåtet.

Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i hamn, flyttas om så är nödvändigt.

Regler för sommar- och vinterplatser finns i VSS Reglemente. Önskemål om plats är bindande. För sent inkomna uppsägningar kan resultera i att båtägare får betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta i sådana fall.
Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri.

Varvsavgifter

Vinterhyra, fast och rörlig del

Vinterhyra, fast del275:-
Fast del per båt*
Rörlig del per kvm (längd x bredd)
209-
Båt på hamnplan utan tillåtelse av styrelsen1500:-/månad

* Möjlighet att köpa extra bredd 2 dm (1+1 dm) debiteras med samma kvm-pris som vinterhyra.

Båt måste flyttas pga hinder
vid sjösättning eller kvarliggning

Båtägaren närvarande500:-
Båtägaren ej närvarande1000:-
Rivning/flyttning av täckställning1000:-

Sommarplats för kölbåt på land

(per bredd-dm)165:-

Segeljollar/flerskrovsbåtar*

Segeljollar sommartid på hamnplan400:-
Segeljollar vintertid på avsedd plats400:-

Kontakta Hamnkaptenen för anvisning av plats.
* Juniorer 0 kr.

Flerskrovsbåtar och segelbåt på trailer

Sommartid på hamnplanen1500:-
Flerskrovsbåtar vintertid på piren1000:-

Segeljollar och flerskrovsbåtar skall flyttas till hamnplan senast efter sista sjösättningsdag. I annat fall kan avgift komma att faktureras enligt Reglementet 3.17.

Segelbåtar på trailer betalar ordinarie medlemssavgift samt har ordinarie nattvakt och arbetsplikt. Ingen investeringsavgift.

Elavgifter

Hamn under vinter, uppmätt förbrukning.
Elkrävande arbeten vintertid enl. överenskommelse med styrelsen.
2,50 kr/kWh

Kontrollavgift för elförbrukning kan utkrävas om någon utnyttjar eluttag utöver överenskommelse.

Hamnavgifter

Båt i hamn (per påbörjad bredd-dm)182:-
Flerskrov på land/ramp samt trailerbåt på land, inkl. kranavgift 1500:-
Medlem utan hamnplats (per dygn, OBS frivecka*) 50:-
Vinterplats i hamn exkl el, under 9 m2.500:-
Vinterplats i hamn exkl el, över 9 m3.500:-

* Medlem med vinterplats har en frivecka i hamnen före upptagning och efter sjösättning.

Besökare

Sjösättning & upptagning med trailer på ramp*500:-
Sjösättning & upptagning med slipvagn inkl
högtryckstvätt
1500:-
Högtryckstvätt av båt på trailer på spolplattan500:-
Sjösättning eller upptagning med pelarkran*500:-

* Upptagning inför kappsegling är avgiftsfri.

Förvaringsplats

Plats i förrådshus1600:-
Förvaringsskåp200:-

Nattvakt*

Utebliven nattvaktstjänst (2 personer)3500:-
Utebliven nattvaktstjänst (1 person)1500:-
Friköp från nattvaktstjänst3000:-
Återbud till nattvaktstjänst senare än 1 v innan vakt1000:-
Återbud till nattvaktstjänst tidigare än 1 v innan vakt500:-
Ej överenskommelse om ny nattvakt efter återbud3500:-

* Nattvaktsplikt har varje båtägare med köl- eller flerskrovsbåt med sommarplats i hamnen eller på hamnplan, en natt per båt och säsong. Båtägare svarar för att minst två personer finns tillgängliga vid passet.

Arbetsplikt*

Ej fullgjord arbetsplikt (per timme)200:-

Ekholmen

Medlem med båt registrerad i VSS får utnyttja Ekholmens bryggor för denna båt utan avgift. Båten skall ha giltig skrovmärkning som visar registreringen. Övriga skall betala enligt nedan.

Hamnavgifter

(gäller ej medlem med registrerad båt)

Dygnsavgift (mer än 6 tim) Båt bredare än 3 m 300:-
Dygnsavgift (mer än 6 tim) Övriga200:-
Dagavgift (0-6 tim) Båt bredare än 3 m150:-
Dagavgift (0-6 tim) Övriga100:-
Elavgift (per dygn) Ej medlem (Medlem gratis)75:-
Bastuavgift (medlem inklusive gäster, ingen avgift) Ickemedlemmar, per båt200:-
Logi (per dygn) Medlem (kojplats)30:-
Logi (per dygn) Gäst till medlem (kojplats)50:-
Lillstugan (enbart medlemmar)100:-